Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України - страница 64

^ 106. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ГАЗОНАФТОПРОДУКТОПРОВОДІВ
(Код КП-8290.2)

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує ізоляційною машиною для ізоляції труб газонафтопродуктопроводів у стаціонарних та трасових умовах під час прокладання газо­нафтопродуктопроводів. Виконує щозмінне технічне обслу­говування машини, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи, тех­нічні характеристики машини, якою керує; способи вико­нання робіт відповідно до технології; вимоги до якості робіт та ізоляційних матеріалів; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей; режими змащуван­ня; норми витрат енергоресурсів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних машин.

^ 4-й розряд

Керує машиною для ізоляції труб газонафтопродукто­проводів у стаціонарних умовах.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту буді­вельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної без­пеки 2.

^ 5-й розряд

Керує машиною для ізоляції труб газонафтопродук­топроводів діаметром до 800 мм в трасових умовах.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин

4 розряду не менше 1 року.

^ 6-й розряд

Керує машиною для ізоляції труб газонафтопродук­топроводів діаметром понад 800 мм в трасових умовах.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року.
^ 107. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНОЇ РІДИНИ
(Код КП-8290.2)

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для плівкоутворювальної рідини під час виконання ізоляційних робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи, техніч­ні характеристики машини; способи виконання робіт за технологією; вимоги до якості робіт та ізоляційних матері­алів; причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат енерго­ресурсів і способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з елект­ричної безпеки 2.

^ 6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для нанесення плівкоутворювальної рідини із застосуванням системи спостереження за дотриманням напряму руху машини під час будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення, аеродромів, інших лінійних та площинних об'єктів. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи, технічні характеристики машини, якою керує; правила експлуатації, технічного обслуговування і ремонту; способи виконання робіт за технологією та вимоги до їх якості; причини виникнення несправностей машини та способи їх усунення; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми охорони праці під час виконання робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом машини для нанесення плівкоутворювальної рідини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року.

В редакції доповнення №6, затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.05 №9.
^ 108. МАШИНІСТ МЕХАНІЗОВАНОГО НАТЯЖНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПРУЖНО-АРМОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ (Код КП-8333.2)
5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механізованим натяжним пристроєм під час виготовляння напружно-армованих залізобетонних конструкцій у ході спорудження будівель та різних інженерних споруд. Виконує щозмінне технічне обслуговування пристрою, бере участь у його пла­новому запобіжному ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип дії, технічні характеристики пристрою; способи виконання робіт відпо­відно до технології та вимоги до їх якості; причини виник­нення, способи виявляння та усунення несправностей; ре­жими змащування; норми витрат електроенергії та масти­льних матеріалів і способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю ма­шин.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем будівельним 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з елект­ричної безпеки 2.

5010154269538857.html
5010193715019844.html
5010328862599639.html
5010464990896764.html
5010581189345795.html