Рекомендована література - Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни


^ Рекомендована література

а) основна

 1. Гроші та кредит: Підручник – Київ: Либідь. – 1992 р.

 2. Общая теория кредита и денег // Под ред. Жукова Е. – М.: ЮНИТИ, 1997.

 3. Основы банковского дела // Под ред. Мороза А. – К: Либра, 1994.

 4. Перші українські паперові гроші // Діловий вісник. – 1996. – №11.

 5. Балабанов И.Т. и др. Деньги и финансовые институты: Учебное пособие / И.Т. Балабанов, О.В. Гончарук, Н.А. Савинская. – СПб: Питер, 2000. – 224с.

 6. Белоусов Р., Белоусов А. и др. Инфляция: факторы, механизм, стратегия преодоления // Экономист. – 1996. – №4.

 7. Береславська О. Стабільність гривні – успіх 2000 року // Вісник НБУ. – 2001. – №2. – С. 23–26.

б) допоміжна

8. Бицька Н. Кризові явища в банківський системі України та шляхи їх подолання //Фінанси України. – 1996. – №9.

9. Біленька Ж. Основні аспекти економічного співробітництва між Україною та Світовим банком // Фінанси України. – 1996. – №11.

10 .Бороденко С. Застава як форма забезпечення банківських кредитів // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – №4. – С. 15–19.

11. Булатов М. Совершенствование безналичных расчетов // Бухгалтерия и банки. – 1996. – №4.

12. Василик О. Грошова реформа як метод фінансової стабілізації //Фінанси України. – 1996. – №7.

3. Величко А. Становление и развитие денежно-кредитной системы Украины // Экономика Украины. – 2001. – №5. – С. 8-13.

14. Гончаренко В. Кредитні спілки і кооперативні банки та особливості їх розвитку в Україні // Вісник НБУ. – 2000. – №1. – С. 47–50.

15. Грималюк А. Дифференцированная монетная политика и ее перспективы на Украине // Экономика Украины. – 1995. – №4.

 1. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. – К.: Основи, 1999.

 2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Івасіва Б.С. – К.: КНЕУ, 1999.

 3. Деньги и финансы: тесты и задачи / Под. ред. И.Т. Балабанова. – СПб: Питер, 2000. – 144 с.

 4. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов. / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 622 с.

20.Дзюблюк А. Некоторые аспекты денежно-кредитного регулирования экономики // Экономика Украины. – 2000. – №4. – С. 1 6–23.

21. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України. – 2000. – №9. – С. 149–154.

22. Доллан Э. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М.,Л., 1991.

23. Єпіфанов А.О. та інші. Грошово-кредитна політика в Україні: тенденції та перспективи // Фінанси України. – 2000. – №9. – С. 11–18.

24. Єрмоленко Г.Г., Кортикова Т.В. Аналіз кредитних операцій банків // Фінанси України. – 2001. – №3. – С. 121–129.

25. Жуков Е. Инфляция и рынок ценных бумаг // Деньги и кредит. – 1996. – №5.

26. Жуков Е. Деньги. Кредит. Банки. – М.: ЮНИТИ, 1999.

27. Иванов Л., Иванов А. Оценка банковской деятельное ти по материалам бухгалтерской отчетности // Бухгалтерия и банки. – 1996. – №1.

28. Иванова Н. Инструменты регулирования ликвидности банковской системы // Деньги и кредит. – 1996. – №11.

29. Исаев Д. Роль центральных банков в организации и функционировании платежной системы // Деньги и кредит. – 1996. – №2.

30. Кинах Я. Европейский банк реконструкции и развития в Украине // Банковское дело. – 1996. – №2.

31. Клименко Т. Кредитная деятельность банков Украины // Экономика Украины. – 2000. – №3. – С. 34–38.

32. Ковальчук Т., Коваль М. Комерційні банки України на фондовому ринку: оцінка реальної власності цінних паперів // Банківська справа. – 1996. –№6.

33.Козлов А. О регулировании деятельности банков на финансовом рынке // Деньги и кредит. – 1996. – №11.

34. Колосова В.П. Кредитування економіки України міжнародними фінансовими інститутами // Фінанси України. – 2000. – №2. – С.20–29.

33. Кравец В. Национальный банк в зеркале кредитно-финансовых проблем Украины // Банковское дело. – 1995. – №2.

 1. Лисицький В., Рудаєв О., Лисицький І. Знову про гроші та борги в економіці України // Вісник НБУ. – 2000. – № 1. – С. 17–21.

 2. Лукинов И. Инфляционная политика, ее разрушительные последствия и пути их преодоления // Экономика Украины. – 1994. – № 4.

 3. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та особливості її реалізації в Україні // Фінанси України. – 2000. – №1. – С. 20–24.

 4. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. – М: Республика, 1992.

40. Мельник А. Основные параметры денежно-кредитной политики в Украине // Экономика Украины. – 2000. – №7. – С. 25–31.

41. Михальченко С. Євро – перший рік після запровадження // Вісник НБУ – 2000. – №1. – C. 24–28.

42. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Gер. з англ. С.Панчишин, Г. Стеблій, А.Стасишин . – К.: Основи, 1998. – 963 с.

43. Мороз А., Пуховкіна М. Управління грошовим обігом // Фінанси України. – 1996. – № 10.

 1. Олійник О. Банківські кредитні картки // Фінанси України. – 1996. – №11.

 2. Основні засади грошово-кредитної політики на 2001 рік: Затверджено постановою Правління НБУ від 19.09.2000р. №365 // Вісник НБУ. – 2000. – №11. – С. 2–4.

 1. Островська Н.С. Грошово-кредитна політика в Україні у контексті світового досвіду // Фінанси України. – 2000. – №5. – С. 107–110.

 2. Потійко Ю.А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин // Фінанси України. – 2001. – №1. – С. 118–123.

 3. Приходьмо В. Управление банковской деятельностью в условиях неопределенности и риска // Бизнес-информ. – 1996. – №21, 22.

49. Пугачев В., Пителин А. Анализ вариантов антиинфляционной политики // Экономист. – 1996. – №5.

 1. Романенко О. Сучасні методи оцінки кредитного ризику в банках України // Фінанси України. – 1996. – №8.

 2. Савлук М. Роль банківської системи в реформуванні економіки України // Фінанси України. – 1996. – №6.

52. Симановский А., Сухов М. О проблемах и перспективах банковского надзора // Деньги и кредит. – 1996. – №8.

53. Ткаченко І., Луців Б. Моделювання управління динамікою кредитного портфеля // Вісник НБУ. – 2000. – №5. – С. 15–17.

 1. Цилюрик Д. Процес кредитування підприємств малого бізнесу та його складові // Вісник НБУ. – 2000. – №11. – С. 30–31.

 2. Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2000. – №1. – С. 25–28.

 3. Юровицкий В. Универсальная электронно-денежная система и банки // Банк. – 1996. – №8.

 4. Ющенко В. Банковская система Украины // Банковское дело. – 1996. – №5.


Начальне видання


Методичне забезпечення

самостійної роботи студентів

нормативної дисципліни «Гроші та кредит»

для спеціальностей 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

напряму 0502 «Менеджмент»


Українською мовою


Укладач: Лернер Юрій Ілліч


Роботу до видання рекомендував В.Я. Міщенко


Редактори М.П.Єфремова

Л.А. Копієвська


Комп’ютерна верстка Г.В. Ткачук

План 2007 р., поз. 89/___


Підписано до друку _______________. Формат 6084 1/16. Папір друк № 2.

Друк-ризографія. Гарнітура Тimes New Roman. Ум. друк. арк.

Обл.-вид. арк. 1,0. Тираж 300 прим. Зам. №_____. Ціна договірна.


Видавничий центр НТУ «ХПІ». 61002, м. Харків, вул.. Фрунзе, 21.

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07.2000 р.


Друкарня НТУ «ХПІ». 61002, м. Харків, вул.. Фрунзе, 21.


*) У дужках наведені дані для навчання студентів спеціальності «Фінанси». Без дужок – для навчання студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

**) Тут і далі у чисельнику наведені дані для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», у знаменнику – для спеціальності «Фінанси».

***) Тут і далі у чисельнику наведені дані для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а у знаменнику – дані для спеціальності «Фінанси».
5009425659442735.html
5009552542455937.html
5009690500391974.html
5009878310982285.html
5010091066727697.html