Міністерство промислової політики україни рішення колегії


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ


№ 4/2 22.04.2008р.


Про стан охорони праці

на підприємствах Мінпромполітики України за 2007 рік


Розглянувши стан охорони праці за 2007 рік на підприємствах галузей, підпорядкованих Мінпромполітики України, Колегія відмічає, що у минулому році на підпорядкованих підприємствах проводилась робота, спрямована на поліпшення умов та безпеки праці, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань. Витрати на заходи з охорони праці склали у 2007 році 1 134 458,3 тис. грн., що на 29,5% більше, проти 2006 року (800 915,6 тис.грн.).

Результати проведеного аналізу статистичної звітності підприємств, свідчать про те, що у 2007 році на підприємствах Мінпромполітики України травмовано 2036 осіб , із них 79 осіб смертельно.

У порівнянні з 2006 роком загальний травматизм знижено на 3,7%, або на 78 випадків, а смертельно травмованих на 24%, або на 25 осіб, (у 2006 році всього потерпілих – 2114 осіб , із них смертельно 104 особи).

Так, на підприємствах гірничо-металургійного комплексу у 2007 році загальний травматизм знижено на 13 осіб, або на 1,0% від рівня 2006 року (1459 проти 1472), кількість травмованих із смертельним наслідком зросло на 1 особу, або 1,0% (59 проти 58). На підприємствах машинобудівного комплексу загальний травматизм знижено на 60 осіб, або на 11,0% (487 проти 547), а кількість травмованих із смертельним наслідком на 23 особи, або 62,2 % (14 проти 37). На підприємствах хімічного комплексу загальний травматизм зріс на 2 особи, або на 2,3% (87 проти 85), а кількість травмованих із смертельним наслідком зменшено на 2 особи, або 28,6% (5 проти 7). На підприємствах легкої та текстильної галузі промисловості мали місце три нещасних випадки, в т.ч. один із смертельним наслідком.

Незважаючи на вжиті заходи, рівень виробничого травматизму на підприємствах гірничо-металургійного, машинобудівного та хімічного комплексу залишається ще високим.

Виробничий травматизм за 2007 рік по галузях промисловості
^ Кількість травмованих


Галузі промисловості


2007 р.

2006 р.

трав-

мовано

в т.ч. смер-

тельно


КчКт


трав-

мовано


в т.ч. смер-

тельно


КчКт


^ Гірничо-металургійний комплекс

1459

59

2,50

40,1

1472

58

2,65

42,1

Машинобудівання

487

14

2,23

30,3

547

37

2,72

35,0

^ Хімічний комплекс

87

5

1,12

48,8

85

7

1,55

39,2

^ Легка та текстильна промисловість

3

1

0,30

29,5

7

1

0,90

47,8

^ Меблева та деревообробна

промисловість

2

-

4,68

28,1

3

1

5,80

32,6

Всього

2036

79

2,50

39,9

2114

104

2,57

40,0


Кількість групових нещасних випадків у 2007 році зменшилась у порівнянні з 2006 роком до 15 випадків (травмовано 39 осіб, в т.ч. 16 із смертельним наслідком) проти 25 випадків (травмовано 85 осіб в т.ч. 20 із смертельним наслідком) у 2006 році.

Аналіз причин нещасних випадків на виробництві свідчить, що організаційні причини призвели до 1695 нещасних випадків, що становить 83,2% від загальної кількості потерпілих, з них: порушення трудової і виробничої дисципліни - 56,8 %; порушення вимог безпеки під час експлуатації машин і механізмів - 15,9%; недоліки під час навчання безпечним прийомам праці - 5,6%; порушення технологічного процесу - 3,3 %; порушення правил дорожнього руху - 2,2%.

Технічні причини призвели до 235 нещасних випадків, що становить 11,5% від загальної кількості потерпілих, з них: незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів – 50,0 % від загальної кількості травмованих по технічним причинам; конструктивні недоліки, недостатня надійність засобів виробництва – 19,8%; недосконалість, невідповідність вимогам технологічного процесу – 17,7%.

Психофізіологічні причини призвели до 106 нещасних випадків, що становить 5,2% від загальної кількості потерпілих.

В той же час Колегія відмічає, що незважаючи на зниження у 2007 році виробничого травматизму, стан умов і безпеки праці на підприємствах галузей залишається недостатнім і обумовлюється наявними чисельними порушеннями вимог Закону України „Про охорону праці”.

З метою поліпшення та удосконалення роботи з питань охорони праці, підвищення рівня промислової безпеки на підприємствах, Колегія міністерства,


П О С Т А Н О В Л Я Є :


1. Визнати недостатньою роботу керівників підприємств щодо вжиття профілактичних заходів з попередження нещасних випадків і аварій на виробництві. Керівникам підприємств проаналізувати стан роботи з охорони праці на підприємствах та розробити і здійснити вичерпні заходи у поточному році, які дадуть можливість запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням, поліпшити стан охорони праці та промислової безпеки, створити безпечні умови праці, усунути наявні недоліки з питань профілактики аварій на виробництві та в термін до 01.07.2008 року надіслати їх до Міністерства (Відділ охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки).


2. Керівникам підприємств та організацій, що входять до сфери управління Міністерства, відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, а також Галузевих угод між Мінпромполітики України та Центральними органами галузевих профспілок забезпечити:


- щоквартальний розгляд стану справ з охорони праці та промислової безпеки на підприємствах за участю профспілкових організацій, органів державного нагляду за охороною праці, експертів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Інформацію надсилати до галузевих інститутів за напрямками та Відділу охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки ;


- прискорення технічного переозброєння виробництв та оновлення засобів праці, заборонити виконання робіт, що несуть у собі потенційну небезпеку працюючих, використання обладнання, що не забезпечено приладами автоматичного контролю небезпечних параметрів технологічних процесів та засобами протиаварійного захисту;


- проведення своєчасної атестації робочих місць за умовами праці із залученням до цієї роботи акредитованих організацій, постійно вживати заходи щодо усунення небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу;


- укомплектування штату служб охорони праці підприємств та не допускати необґрунтованого скорочення їх чисельності;

- фінансування заходів з охорони праці у відповідності до ст.19 Закону України “Про охорону праці” передбачивши в першу чергу заходи, спрямовані на зниження виробничого травматизму та професійної захворюваності;


- виконання у встановлені терміни протипожежних заходів, які встановлені приписами Державного пожежного нагляду;


-вжиття заходів щодо впровадження нових сучасних систем протипожежного захисту, особливо на об’єктах з масовим перебуванням людей та у будинках підвищеної поверховості;


-придбання підприємствами тільки сертифікованої продукції протипожежного призначення та засобів індивідуального захисту;

термін: постійно


- розробку планів-графіків проведення обстежень та визначення технічного стану і паспортизації виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж, машин, механізмів технологічного устаткування, транспортних засобів;

термін: до 01.07.2008 року


- проведення в 2008 році навчання і перевірки знань працівників правилам безпечного ведення робіт, моделювання критичних ситуацій, вироблення в експлуатаційного персоналу практичних навичок безпечного управління складною технікою, приділивши особливу увагу молоді; навчання керівників та спеціалістів служб охорони праці та членів комісій підприємств з перевірки знань з питань охорони праці та промислової безпеки у навчальних закладах Мінпромполітики України;


- відображення в колективних договорах вирішення найважливіших питань запобігання аварійності, виробничого травматизму та професійних захворювань;


- постійний контроль за забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту згідно з чинними нормативно-правовими актами;


- впровадження Системи управління професійною безпекою та здоров’ям у відповідності до вимог міжнародного стандарту ДСТУ– OHSAS 18001.


- систематичний аналіз стану охорони праці на підприємстві із залученням профільних науково-дослідних інститутів з метою виявлення найбільш уразливих місць та випадків, що повторюються, розробити та реалізувати у 2008 році комплекс відповідних організаційних і технічних заходів та заходів щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни, активізувавши роботу з попередження нещасних випадків у стані сп’яніння ;

термін: протягом року


- відповідність умов праці вимогам санітарних і гігієнічних правил та норм через розвиток служб медико-санітарної допомоги на виробництві, удосконалення порядку проведення медичних оглядів, соціальної та професійної реабілітації осіб, що працюють у важких, шкідливих та небезпечних умовах, здійснення соціально-гігієнічного моніторингу умов праці та стану здоров”я працівників;

- повне та об’єктивне розслідування нещасних випадків на виробництві, звернувши увагу на правильність оформлення актів Н-1 (НПВ);

термін: протягом року


- надання до Міністерства (Відділ охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки) та до головних галузевих науково-дослідних інститутів (за напрямками) у встановлені терміни актів за формою Н-1 (НПВ) про нещасні випадки на виробництві, а також форм статистичної звітності №№ 7-ТНВ, 1-УБ та 1-ПВ ( у відповідності до термінів, передбачених зазначеними формами).

термін: протягом року


3. Науково-дослідним інститутам та установам – головним організаціям з питань охорони праці галузей промисловості:

3.1 Проводити моніторинг виробничого травматизму та промислової безпеки, використовуючи інформацію від підприємств про нещасні випадки . На основі проведеного моніторингу вносити обгрунтовані пропозиції щодо проведення змін у нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) галузей промисловості та інші розпорядчі документи міністерства.

3.2 Вжити заходи щодо своєчасного та якісного виконання Зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2008 рік , затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 31.01.2008 №16 та завершення договорів з виконання розроблення (перегляду) нормативно-правових актів.

3.3 Продовжити роботу щодо наповнення діючих електронних сайтів з охорони праці в комп’ютерній мережі Інтернету, на яких розміщувати оперативну інформацію про нещасні випадки, що підлягають спеціальному розслідуванню та інформацію з питань охорони праці і промислової безпеки.

3.4. Забезпечити поетапне виконання робіт зі створення науково-технічної продукції у відповідності до визначених заходів Загальнодержавної та Галузевої програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2012 роки Мінпромполітики України після їх затвердження та у встановлені терміни.

4. Керівникам структурних підрозділів міністерства:

4.1 Посилити відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузей промисловості.


4.2 Забезпечити участь представників галузевих підрозділів міністерства у роботі комісій з комплексного обстеження підприємств, на яких сталося найбільше нещасних випадків.

термін: у відповідності до розроблених

Теруправліннями Держгірпромнагляду

України графіків

4.3 Забезпечити систематичний аналіз стану охорони праці на підвідомчих підприємствах, виявлення найбільш уразливих місць, розроблення та здійснення в 2008 році комплексу відповідних організаційно-технічних заходів.


5. Відділу охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки (Хребтовій Л.І.):


5.1 Завершити процедуру погодження „Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Мінпромполітики України на 2008-2012 роки” з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та підготувати відповідний наказ Міністерства про її затвердження.

термін: 01.06.2008


5.2 Прийняти участь у доопрацюванні заходів Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2012 роки та у визначенні потенційних Виконавців робіт.


5.3 Посилити відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах, підпорядкованих Мінпромполітики України і в першу чергу на підприємствах із шкідливими і небезпечними умовами праці.


5.4 Проводити організаційно-методичну роботу з питань навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємств, керівників та спеціалістів служб охорони праці, членів комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємств, які проходять навчання на базі учбових центрів Міністерства.


5.5 Забезпечити організаційно-методичну роботу з проведення 4 науково-практичних семінарів, за галузевим принципом, з питань охорони праці та промислової безпеки у відповідності до затвердженого Плану - графіку за участю ЦК профспілок галузей промисловості, Держгірпромнагляду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, заінтересованих міністерств та відомств, представників підприємств та організацій з охорони праці.

термін: протягом року


5.6 Продовжити роботу щодо приведення Галузевої системи управління охороною праці (СУОП), затвердженої наказом Міністерства промислової політики України від 17.02.2004р. №73, до сучасних вимог, регламентованих ДСТУ OHSAS 18001 з метою впровадження її на підпорядкованих підприємствах.


6. Контроль за виконанням цього Рішення колегії покласти на Заступника Міністра Севернюка В.В.


Голова колегії,

Міністр В.С.Новицький5004173679845350.html
5004259358437742.html
5004398069908127.html
5004480693380752.html
5004518517577843.html