Глава 5. Командитне товариство - Постановою Верховної Ради України від 19 вересня 1991 р. N 1577-xii [В текст внесено...

Глава 5. Командитне товариство


^ Стаття 75. Поняття командитного товариства


Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності товариства.

[Частину першу статті 75 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 769/97-ВР від 23.12.97 р.]

[Частину першу статті 75 доповнено згідно із Законом України N 997-V від 27.04.2007 р.]

Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність по боргах товариства.

Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві. Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства. Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства.

[Статтю 75 доповнено частиною третьою згідно із Законом України N 997-V від 27.04.2007р.]

Найменування командитного товариства повинно містити імена (найменування) всіх повних його учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слів "командитне товариство".

[Статтю 75 доповнено частиною четвертою згідно із Законом України N 997-V від 27.04.2007р.]

Якщо у найменування командитного товариства включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства.

[Статтю 75 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом України N 997-V від 27.04.2007р.]


Стаття 76. Зміст засновницького договору про командитне товариство


Засновницький договір про командитне товариство, крім умов, передбачених у статті 4 цього Закону, повинен включати розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства.

В засновницькому договорі стосовно вкладників вказується тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.


^ Стаття 77. Застосування до командитного товариства норм про повне товариство


До командитного товариства застосовуються норми статей 67-74 з урахуванням особливостей, передбачених у статтях 78-83 цього Закону.


^ Стаття 78. Вступ вкладника до командитного товариства


Вкладник може вступати до командитного товариства шляхом внесення грошових або матеріальних вкладів.


^ Стаття 79. Права вкладників командитного товариства


Вкладник командитного товариства має право:

а) одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у складеному капіталі товариства в порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом);

б) діяти від імені товариства в разі видачі йому довіреності та відповідно до неї;

в) переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі товариства відповідно до положень цього Закону.

Якщо бажання викупити частку (її частину) виявили декілька вкладників, зазначена частка розподіляється між ними відповідно до їхніх часток у складеному капіталі товариства;

г) вимагати першочергового повернення вкладу в разі ліквідації товариства;

д) ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства;

е) після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом);

є) передати свою частку (її частину) у складеному капіталі іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це товариство.

Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі припиняє його участь у командитному товаристві.

Засновницьким договором (меморандумом) командитного товариства можуть бути передбачені також інші права вкладника.

[Статтю 79 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 997-V від 27.04.2007 р.]


Стаття 80. Обов'язки вкладників командитного товариства


Вкладники командитного товариства повинні вносити вклади і додаткові внески у розмірі, способами і у порядку, передбаченими засновницьким договором.

Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50 відсотків майна товариства, зазначеного в засновницькому договорі.

Складений капітал командитного товариства підлягає сплаті його учасниками до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

[Частину третю статті 80 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 3263-VI від 21.04.2011 р.]


Стаття 81. Управління справами командитного товариства


Управління справами командитного товариства здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю.

У командитному товаристві, де є тільки один учасник з повною відповідальністю, управління справами здійснюється цим учасником самостійно.

Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників з повною відповідальністю по управлінню справами командитного товариства.


^ Стаття 82. Відповідальність вкладника командитного товариства


Якщо вкладник командитного товариства вчиняє правочин від імені та в інтересах товариства без відповідних повноважень, то в разі схвалення його дій командитним товариством він звільняється від відповідальності перед кредиторами за вчинений правочин.

[Частину першу статті 82 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 997-V від 27.04.2007 р.]

Якщо схвалення не буде одержано, вкладник відповідає перед третьою особою самостійно усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

Вкладник командитного товариства відповідає за борги товариства, які виникли до його вступу у товариство, перед третіми особами в тому ж порядку, як і інші вкладники.


^ Стаття 83. Особливості припинення командитного товариства


Командитне товариство, крім підстав, вказаних у статті 19 цього Закону, припиняється також у разі вибуття всіх учасників з повною відповідальністю.

Командитне товариство ліквідовується у разі вибуття усіх вкладників. Повні учасники командитного товариства у разі вибуття всіх вкладників мають право перетворити командитне товариство у повне товариство. Командитне товариство ліквідовується також на підставах, установлених законом.

[Частину другу статті 83 викладено у новій редакції згідно із Законом України N 2555-VI від 23.09.2010 р.]

Наявні у командитного товариства грошові кошти, включаючи і виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників товариства і виконання обов'язків перед банками, бюджетом, іншими кредиторами у першу чергу розподіляються між вкладниками для повернення їм їх вкладів, а потім між учасниками з повною відповідальністю у порядку і на умовах, передбачених цим Законом та засновницьким договором. У разі недостатності коштів товариства для повного повернення вкладникам їх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками відповідно до їх долі у майні товариства.


Голова Верховної Ради України

Л. Кравчук
4999390505193041.html
4999483813229836.html
4999535067508432.html
4999706902084099.html
4999932887495209.html