3. Порядок подачі замовлення на виготовлення документів про освіту - Про затвердження Положення про івс "освіта"...

^ 3. Порядок подачі замовлення на виготовлення документів про освіту
3.1. Попереднє замовлення на виготовлення документів, де вказуються кількість та тип документів, регіональні центри збору інформації та вищі учбові заклади подають Виконавцю за формами, установленими Міністерством освіти і науки України.

3.2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, регіональним центрам та всім навчальним закладам України програмне забезпечення для створення замовлень надається безоплатно.

3.3. Основою для створення замовлення є дані щодо осіб, для яких виготовляється документ. Форми для подання даних наведені у додатках 25 — 29.

3.4. Усі замовлення подаються на магнітних носіях або засобами електронного зв’язку у формі закодованого пакету інформації, яка засвідчена електронним підписом. Усі паперові підтвердження замовлень друкуються на бланку установи або на бланках, засвідчених реєстраційним штампом. Кожна сторінка підтвердження завіряється особистим підписом керівника закладу освіти і печаткою. При неможливості одночасно з замовленням подати оригінал паперового підтвердження (якщо замовлення подається засобами електронного зв’язку), обов’язково подається зведене статистичне підтвердження (додаток 36).

3.5. До файла з замовленням обов’язково додається текстова інформація у вигляді файла або електронного листа, у якій зазначаються повна назва установи, що надає замовлення, телефон (з кодом міста), постійний e-mail та прізвище відповідальної особи.

3.6. Замовлення загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та вищих професійних навчальних закладів, паперові підтвердження за формами, наведеними у додатках 5-9 та 15, а також інформація про навчальні заклади подаються за підпорядкуванням Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або їх регіональним центрам збору інформації.

3.7. Замовлення вищих навчальних закладів I-II, III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форм власності, паперові підтвердження за формами, наведеними у додатках 9-14, а також інформація про навчальні заклади подаються регіональним центрам збору інформації або безпосередньо до НДІ ПІТ (за погодженням).

3.8. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та регіональні центри збору інформації здійснюють такі заходи:

3.8.1. Перевіряють право загальноосвітніх навчальних закладів видавати документи про освіту державного зразка.

3.8.2. Збирають попередню інформацію для узагальнення замовлень на виготовлення документів про освіту.

3.8.3. Приймають і перевіряють замовлення окремо по кожному навчальному закладу та їх відповідність паперовим підтвердженням.

3.8.4. Збирають та подають до відділу ведення реєстру навчальних закладів НДІ ПІТ інформацію про навчальні заклади.

3.8.5. Передають до відділу збору інформації НДІ ПІТ оригінали паперових підтверджень, створених вищими навчальними закладами за формами додатків 10-13.

3.8.6. Формують зведене замовлення та передають його разом з паперовим підтвердженням до відділу збору інформації НДІ ПІТ за формами, наведеними у додатках 14-18.

3.8.7. Збирають інформацію, підготовлюють звіт щодо виданих та невиданих документів.

3.8.8. Повертають невидані документи Виконавцю.

3.8.9. Ведуть бази даних студентів, учнів та випускників навчальних закладів регіону, узагальнюють інформацію за регіонами щодо даних про них і передають її на запит органів управління.

3.9. Підтверджені замовлення на виготовлення документів заносяться у виробничі бази НДІ ПІТ.

3.10. У разі потреби навчальний заклад корегує замовлення та подає зміни разом з паперовим підтвердженням (за формами, наведеними в додатках 19-21) для узагальнення і внесення змін в попереднє замовлення.

3.11. У разі, коли зміни вносяться після виготовлення документа, документ виготовляється повторно. Усі витрати, пов’язані з повторним виготовленням документів з вини Замовника, несе Замовник, а з вини Виконавця — Виконавець.

3.12. У замовленні на виправлення вказується дата вручення виправленого документа. На картці відтворюється назва, яку мав навчальний заклад на момент закінчення його випускником. Печатка, посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали на картці відтворюються чинними на дату вручення виправленого документа.

3.13. Картка документа, що виправляється, утрачає чинність з моменту подання замовлення на виправлення та підлягає обов’язковому поверненню на знищення згідно з п. 4.4 цього Порядку. Видача картки виправленого документа здійснюється тільки після повернення картки первинного документа. Інформація про такі зміни заноситься до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України.

3.14. Заміні можуть підлягати документи про освіту в разі зміни прізвища, імені, по батькові власника.

3.15. Заміна документів про освіту здійснюється на підставі письмової заяви його власника; до заяви додаються оригінал картки документа про освіту та копія документа органу реєстрації актів громадського стану про зміну прізвища, імені, по батькові.

3.16. Замовлення на заміну документів про освіту, строки розгляду заяв про заміну та інші дії щодо заміни документів про освіту здійснюються відповідно до умов, зазначених в пунктах 5.5, 5.7, 5.8 цього Положення.

3.17. Документи про освіту для випускників, які претендують на відзнаку, виготовляються після додаткового підтвердження з боку навчального закладу (додаток 37). У разі змін у попередньому замовлення щодо відзнаки, формується додаткове замовлення на виправлення документів про відзнаку з зазначенням змін (додатки 19-21).

3.18. З метою своєчасного виготовлення документів замовлення подаються:

а) Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, Головним управлінням освіти Київської міської держадміністрації, управліннями освіти і науки обласних держадміністрацій, Севастопольської міської держадміністрації та регіональними центрами збору інформації:

- за 3 місяці до дати вручення випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів документів про освіту; — за 1 місяць до дати вручення квитків, що замовляються;

б) вищими навчальними закладами та регіональними центрами:

- за 1 місяць до дати вручення випускникам вищих навчальних закладів документів про освіту;

- за 3 тижні до дати вручення квитків, що замовляються.

3.19. Після отримання останніх змін у подані замовлення Виконавець виготовляє документи про освіту, студентські та учнівські квитки, базуючись на інформації, що міститься у виробничих базах НДІ ПІТ. Кінцевий термін внесення змін у подані замовлення встановлюється:

а) Міністерству освіти Автономної республіки Крим, Головному управлінню освіти Київської міської держадміністрації, Севастопольській міській держадміністрації та регіональним центрам збору інформації:

- за 2 місяці до дати вручення випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів документів про освіту; — за 3 тижні до дати вручення квитків, що замовляються;

б) вищим навчальним закладам та регіональним центрам:

- за 1 місяць до дати вручення випускникам вищих навчальних закладів документів про освіту;

- за 3 тижні до дати вручення квитків, що замовляються.

Кінцевий термін подачі замовлень на виправлення документів про відзнаку та підтверджень на виготовлення документів з відзнакою встановлюється за 7 днів до дати вручення випускникам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів документів про освіту.

3.20. У випадку, коли з якихось причин замовлення на виготовлення документів не було подане вчасно, Замовник разом з замовленням на виготовлення документів додатково надає до відділу ведення реєстру НДІ ПІТ лист, виконаний на бланку своєї установи або засвідчений реєстраційним штампом, за підписом керівника навчального закладу, у якому вказуються повна назва навчального закладу, дата закінчення випускниками навчального закладу, дата вручення документів, освітньо-кваліфікаційний рівень, назва спеціальності, N протоколу засідання ДЕК та пояснення причин несвоєчасного подання замовлення.

4987664136841485.html
4987802540372660.html
4987862349160707.html
4988014309956366.html
4988090069655107.html